Select your language

ficalis logo

Select your language

Interstas - Uvjeti izlaganja

1. OPĆE ODREDBE

Prijava za INTERSTAS /Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza – Europski klub zaslužnih za tuizam, te Prijava za KEA-CRO / Natjecanje hrvatskih gradova i mjesta/sela za Međunarodni Zlatni Cvijet (u daljnjem tekstu: Smotra), koju popunjava Izlagač, a prihvaća i potvrđuje FIS CALIS d.o.o. Split (u daljnjem tekstu: Organizator), predstavlja jednokratni obvezujući ugovor za obje strane. Prijava je za Izlagača pravno obvezujuća i neopoziva. Nepotpune i uvjetovane prijave, Organizator neće uvažiti.
Uvjeti izlaganja vrijede za sve oblike izlaganja koje odobri Organizator. Potpuni podaci o izložbenom programu su uvjet za Izlagača da učestvuje na Smotri. Izlagač može izlagati jedino prijavljene predmete odnosno prijavljeni program izlaganja.
Najmanji izložbeni prostor koji Izlagač može naručiti je 12 m2 opremljenog, odnosno 20 m2 neopremljenog unutarnjeg izložbenog prostora, te 30 m2 neopremljenog vanjskog izložbenog prostora. Krajnji rok prijave je 15. rujan tekuće godine.

 

2. DODJELA IZLOŽBENOG PROSTORA

Na Smotri mogu izlagati domaći i inozemni izlagači, kandidati za jednu od međunarodnih turističkih nagrada, ZLATNI INTERSTAS i POVELJU FEST, te za CERTIFIKAT – KEA-CRO, ukoliko su izložbeni predmeti ili program sukladni sadržaju Smotre. O prisustvu Izlagača na Smotri i o dodjeli izložbenog prostora odlučuje Organizator, koji raspoređuje izložbeni prostor sukladno interesu Smotre. Organizator zadržava pravo da pojedinom Izlagaču dodjeli do cca 15% više ili manje izložbenog prostora. Svaku promjenu dodijeljenog izložbenog prostora mora odobriti Organizator. Organizator može poduzeti i izvršiti određene promjene korištenja izložbenog prostora, ako je to u interesu Smotre. Ukoliko Organizator iz bilo kojeg razloga ne može dati na raspolaganje Izlagaču već mu dodijeljeni izložbeni prostor, Izlagač ima pravo na povrat ukupno uplaćenog iznosa za izložbeni prostor na Smotri.

 

3. OTKAZ PRIJAVE

U slučaju da Izlagač podnijetu prijavu naručenog prostora otkaže nakon 30 dana prije početka manifestacije, obvezan je Organizatoru platiti 60% cijene ugovorenog i zakupljenog izložbenog prostora.

 

4. UPIS U KATALOG

Na osnovi popunjene Prijave, Organizator se obvezuje izdati Katalog Smotre. Ukoliko Izlagač ne ispuni podatke za upis u Katalog Smotre (Točka 5. Prijave) skraćeni podaci o Izlagaču će se objaviti u Dodatku kataloga. Upis Izlagača u Dodatak kataloga Smotre smatra se upisom u Katalog Smotre. Organizator se obvezuje da će Katalog Smotre odnosno njegov Dodatak izdati u tijeku Smotre, ili najkasnije do 30. 10. tekuće godine.

 

5. PLAĆANJE

Izlagač se obvezuje platiti izložbeni prostor, prijavu za izlaganje, prijavu za svaku zastupanu tvrtku/ustanovu, upis u Katalog Smotre po cijenama navedenim u Prijavi (Točka 4.), kao i sve ostale naknadno dogovorene usluge. Po dostavi svoje Prijave, Izlagač će primiti od Organizatora predračun koji mora podmiriti u roku od 8 dana po primitku istog. Izvršena uplata predračuna je uvjet nastupanja Izlagača na Smotri. Faktura je plativa virmanskom doznakom, dostavom čeka ili potvrđenim akreditivom. Po završetku Organizator će Izlagaču dostaviti konačan obračun usluga prema Prijavi o korištenju izložbenog prostora kao i o svim naknadno naručenim i izvršenim uslugama (telefon, voda, struja, dodatne usluge uređenja prostora, propagandne usluge i dr.). Cijene usluga koje nisu obuhvaćene Prijavom dogovorit će se s Organizatorom na temelju upita Izlagača. Cijene za usluge navedene u Prijavi izražene su u EUR-netto, što znači da PDV ide na teret Izlagača. Plaćanje se vrši u KN po prodajnom tečaju HNB važećem na dan uplate. Organizator za svaki dan zakašnjenja plaćanja zaračunava zakonsku zateznu kamatu. Ako Izlagač ima prigovor na dio fakture, neosporni dio dužan je platiti prema gore navedenim uvjetima. Prigovor na fakturu dostavlja se u roku od 8 dana od datuma izdavanja fakture. Prigovore nakon isteka tog roka, Organizator neće uvažiti.
Ako Organizator ne može ispuniti svoje obveze po prihvaćenoj Prijavi, dužan je vratiti Izlagaču uplaćeni iznos.

 

6. POTVRDA PRIJAVE

Na temelju uplaćenog predračuna Organizator izdaje Izlagaču potvrdu o dodijeljenom izložbenom prostoru sa definiranom lokacijom. Ova potvrda smatra se konačnim prihvatom Prijave Izlagača.

 

7. OPOZIV DODJELE PROSTORA

Organizator ima pravo odbiti Prijavu ili povući potvrdu iz Točke 6. ovih Uvjeta: ako predmeti / programi Izlagača nisu sukladni koncepciji / namjeni Smotre; ako je Izlagač u stečajnom ili likvidacijskom postupku.

 

8. VRIJEME ODRŽAVANJA SMOTRE

Smotra, kao sastavni dio cjelokupne manifestacije, održava se dva dana (četvrtak i petak) u prvoj polovini listopada tekuće godine. Radno vrijeme Smotre je četvrtak od 10.00 do 18.00 sati, petak od 10:00 do 14:00 sati. Ukoliko se Smotra mora vremenski pomaknuti, skratiti ili produžiti, kao i prostorno premjestiti, Izlagač nema pravo otkazivanja učestvovanja odnosno na povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se Smotra ne može održati iz razloga više sile, prijavljeni izlagač će se teretiti za samo 25% ugovorene cijene dodijeljenog mu izložbenog prostora.

 

9. TEHNIČKI UVJETI

Izlagač mora Organizatoru dostaviti projekte uređenja dodijeljenog prostora sa planom montaže do 20. rujna tekuće godine radi odobrenja istog. Visina štanda može biti do 2,55 m, a ukoliko Izlagač ima potrebu za većom visinom, mora ishoditi posebnu dozvolu Organizatora.

 

10. SLUŽBENE PROPUSNICE

Nakon potvrđivanja izložbenog prostora od strane Organizatora, Izlagaču se predaju 2 besplatne službene akreditacije za Smotru. Izlagač koji unajmi najmanje 12 m2 unutarnjeg, odnosno 30 m2 vanjskog izložbenog prostora, pripadaju mu 2 službene akreditacije. Najveći broj službenih akreditacija po Izlagaču je 6.

 

11. MONTAŽA I DEMONTAŽA

Montaža i demontaža zakupljenog prostora provodi se u dogovoru sa Organizatorom. Izlagač može povjeriti uređenje izložbenog prostora Organizatoru ili izvršiti uređenje u vlastitoj režiji. U slučaju kada Izlagač uređuje izložbeni prostor u vlastitoj režiji, dužan je na temelju posebnog projekta ishoditi suglasnost Organizatora najkasnije 2 tjedna prije početka Smotre. Ukoliko Izlagač odredi treću osobu da za njegov račun uredi izložbeni prostor (arhitektonski, aranžersko-dekorativni, pismoslikarski i sl.) te treće osobe moraju imati pismenu suglasnost Organizatora. Ovlašteni predstavnik Izlagača mora završiti sa montažom izložbenog prostora najkasnije 24 sata prije otvaranja Smotre. Ukoliko dođe do kašnjenja sa montažom od strane Izlagača, svi troškovi time prouzročeni, padaju na teret Izlagača. Po konačnoj demontaži Izlagač mora ostaviti izložbeni prostor u prvobitnom stanju kako ga je i preuzeo od Organizatora. U suprotnome, izlagač je dužan Organizatoru nadoknaditi nastalu štetu. Izlagač ne smije prije kraja Smotre odnijeti eksponate sa izložbenog prostora bez prethodnog pismenog odobrenja Organizatora.

 

12. JAMSTVO I OSIGURANJE

Organizator se ne bavi uvozom eksponata ili opreme za potrebe Izlagačka, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u svezi. Ukoliko je Izlagač izvan Hrvatske, sam, o svom trošku, sa Carinom i Špediterskom kućom rješava privremeni uvoz svojih eksponata i opreme koju kani izložiti u okviru Izlagačkog prostora na predmetnoj Smotri. U slučaju potrebe bilo kakvog privremenog uvoza eksponata ili opreme izvan Hrvatske, na pismenon traženje Izlagača, Organizator može izdati potvrdu sudjelovanja na Smotri, koja Izlagaču može poslužiti za formalno pravno reguliranje privremenog uvoza u Hrvatsku kako bi mogao sudjelovati na Smotri. Krajnji rok traženja potvrde od strane Izlagača, koju podnosi Organizatoru, je 30. rujan tekuće godine. Organizator ne odgovara za oštećenja, nestanke ili otuđenja svojine Izlagača (izložbeni predmeti, oprema i dr.) nastalih zbog krađe, požara ili nekog drugog uzroka. Izlagač osigurava izložbene predmete i / ili opremu na svoj trošak. Organizator ne daje jamstvo za slučaj manjkavosti upisa Izlagača u Katalog Smotre (npr. tiskarske greške, formalne greške, netočan prijevod ili upis i sl.) Izlagač odgovara za štetu koju prouzroči Organizatoru ili trećoj osobi u izložbenom prostoru. Izlagač nema pravo dodijeljeni mu izložbeni ili propagandni prostor ustupati trećoj osobi. U slučaju takvog postupka Organizator zadržava prava da Izlagaču zaračuna dodatno 100% cijene dodijeljenog izložbenog ili propagandnog prostora.

 

13. PRATEĆA DOGAĐANJA

Izlagač mora odmah dostaviti pismenu prijavu Organizatoru za dodjelu prostora za priredbe koje želi samostalno organizirati (okrugli stolovi, promotivni nastupi, modne revije, glazbeni nastupi, prezentacije i dr.). Organizator ima pravo odbiti sve priredbe koje nisu u skladu sa Smotrom, uzrokuju ekološko onečišćenje prostora i nisu organizirane u skladu s uobičajenim poslovnim kodeksom.

 

14. SNIMANJE

Organizator ima pravo izložbene prostore i izložbene predmete snimati i fotografirati za svoje ili opće potrebe Smotre. Izlagač se prihvatom Prijave odriče bilo kojih autorskih prava. Bez odobrenja Organizatora nije dopušteno snimanje, fotografiranje ili pravljenje crteža izložbenih prostora, odnosno drugih događaja na Smotri, osim kada se radi o vlastitom izložbenom prostoru.

 

15. ČIŠĆENJE IZLOŽBENOG PROSTORA

Organizator na svoj trošak čisti i održava zajedničke, Izložbene prostore (ulaz, izlaz, hodnike, sanitarne prostore i sl.). Čišćenje pojedinog izložbenog prostora vrši sam Izlagač u vlastitoj režiji ili mu po narudžbi to osigurava Organizator.

 

16. POSEBNA PRAVA

Za sva nepodmirena potraživanja koja Organizator može imati po predračunu prema Izlagaču, Organizator ima pravo zadržati izložbene predmete i opremu, odnosno svojinu Izlagača do konačne podmire duga. Zadržani predmeti i oprema uskladištuju se na trošak i rizik Izlagača. Ako Izlagač ne podmiri potraživanja u roku od 30 dana od dana završetka Smotre Organizator ima pravo zadržane izložbene predmete i opremu prodati na javnoj dražbi zbog podmirenja svojih potraživanja i naknade troškova, a eventualnu razliku dostavit će Izlagač u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje izložbenih predmeta i / ili opreme. Izlagač je dužan osigurati i Organizatoru predočiti dokumente o: registraciji, djelatnosti, bonitetu, obavljenom carinjenu izlagačke robe, kao i suglasnost sanitarne i veterinarske inspekcije za izložbenu hranu, piće, te za njihovu degustaciju.

 

17. NADLEŽNOST SUDA

Organizator i Izlagač će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno. Ukoliko se stranke međusobno ne mogu dogovoriti, nadležan je Trgovački sud u Splitu.